Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Darkovice,

příspěvková organizace

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

1.      Do ŠD se žák přihlašuje v prvním týdnu v měsíci září.

2.      Přihlášku zájemci obdrží u zahájení nového školního roku nebo pak ve škole.

3.      Poplatek za ŠD  = 300,- Kč na pololetí.

4.      Vyučující poslední vyučovací hodiny předá žáky paní vychovatelce, která si čas nástupu do ŠD zapíše do „Deníku docházky“. Rovněž si denně zaznamenává čas odchodu u každého žáka.

5.      Na začátku roku si paní vychovatelka dohodne s rodiči hodinu, kdy má dítě pouštět domů. Pokud budou chtít rodiče jinou dobu uvolnění ze ŠD, písemně nebo telefonicky oznámí žádost paní vychovatelce.

6.      Provoz školní družiny

 

 

Veronika Poštulková- vychovatelka ŠD

 

PO

 

6.44-7.30                               11.40– 14.30

ÚT

 

6.44-7.30                                11.40-14.30

ST

 

6.44-7.30                                11.40-14.30

ČT

 

6.44-7.30                                11.40-14.30

 

6.44-7.30                                11.40-14.30

 

 

 

 

7.      Děti, máte možnost si dohodnout náplň činnosti každého dne v družině s paní vychovatelkou, která jistě bude respektovat vaše zájmy. Chovejte se však vždy slušně, vycházejte jeden druhému vstříc, naučte se i přizpůsobovat své zájmy zájmům kolektivu ve ŠD, Plně respektujte rozhodnutí paní vychovatelky, která za vás zodpovídá.

8.      Dohodnutý prostor /třídu, herny, tělocvičnu, hřiště, apod./ nemůžeš opustit bez vědomí paní vychovatelky.

9.      Při každé hře, sportu a jiné činnosti mysli na to, aby se ti nic nestalo. Neriskuj, nepřepínej své síly, neužívej pomůcek a nástrojů, kterými bys mohl ublížit sobě nebo kamarádovi.

10.  Po přihlášení je pobyt ve ŠD pro tebe závazný. Bude ti však vždy umožněno, abys mohl odjet v dohodnuté době na hodinu do umělecké školy, do DDM, do nejrůznějších kroužků, které chceš pravidelně navštěvovat.

11.  S veškerým vybavením ŠD zacházej ohleduplně, aby mohlo sloužit všem ještě hodně dlouho.

12.  Při příchodu a odchodu ze ŠD nezapomeň pozdravit paní vychovatelku a po odchodu ze šatny se podívej, zda po tobě zůstal pořádek.

13.  Budeš-li chtít psát domácí úkoly, paní vychovatelka ti zajistí klid, aby ses mohl soustředit a budeš-li potřebovat, ráda ti pomůže nebo úkol zkontroluje.

14.  Své vědomosti si můžeš upevnit nebo rozšířit i zapojením do různých didaktických her, četbou, řešením křížovek, kvízů, vyhlášených soutěží, apod.

15.  Stane-li se nějaká nepříjemnost, úraz, budeš-li se cítit nemocen, svěř se paní vychovatelce a ona se o tebe ochotně postará.

 

Školní družina při Základní škole a mateřské škole v Darkovicích

Provoz ŠD

 

Lucie Ricková, DiS. - vychovatelka ŠD

 

PO

 

12.00 – 15.30

ÚT

 

12.00  -15.30

ST

 

12.00 – 15.30

ČT

 

12.00 – 15.30

 

12.00 – 15.30

 

K výchovně vzdělávací činnosti ŠD mohou být využívány jak prostory ŠD, tak prostory ve třídách v přízemí, tělocvična v KD, hřiště, školní dvorek, školní zahrada.

Podmínky přijetí do ŠD:

ŠD mohou navštěvovat žáci 1.- 5. ročníku ZŠ,

                                - nutno je odevzdat vyplněný „zápisní lístek“.

                                - děti musí být přihlášeny ke stravování ve školní jídelně

                                - rodiče po domluvě přispívají na potřeby pro zájmovou činnost dětí

 

Povinnosti dětí:

-          Žák je povinen se chovat ve ŠD ukázněně, dbát pokynů paní vychovatelky, dodržovat vnitřní řád ŠD a ZŠ.

-          Žák nesmí bez vědomí paní vychovatelky odejít z místnosti ŠD

-          Docházka do ŠD je pro zařazené žáky povinná

-          O mimořádném uvolnění žáka ze ŠD odpovídá a požádá zákonný zástupce paní vychovatelku ústně , písemně či telefonicky.

-          Žáci jsou povinni se přezouvat a nosit tělocvičné a pracovní úbory pro zájmovou činnost, které mají řádně označené.

-          Žáci mají potřebné hygienické potřeby – ručník, mýdlo

-          Každý úraz, zranění /i drobné/ hlásí paní vychovatelce

-          Případná odhláška ze ŠD musí být rodiči oznámena písemně

 

Povinnosti pedagogického pracovníka:

-          Vychovatelka ve ŠD odpovídá za bezpečnost žáků zapsaných od jejich příchodu do ŠD do odchodu ze ŠD.

-          Za bezpečný příchod žáků do družiny, do školní jídelny odpovídá vyučující poslední vyučovací hodiny ve třídě.

-          Vychovatelka ŠD uvolní žáka na základě sdělení rodičů – zájmové kroužky, náboženství, ZUŠ, DDM, apod.

-          Při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo budovu ŠD odpovídá paní vychovatelka za žáky do návratu před budovu ŠD.

-          Je-li akce zařazena na poslední hodiny výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD, může paní vychovatelka po jejím skončení uvolnit žáka k cestě domů z jejího konání, místa jestliže je to pro žáka výhodnější a pokud byli rodiče o tomto předem obeznámeni.   

-          Zjistí-li paní vychovatelka příznaky onemocnění žáka, uvědomí o tomto ihned zákonného zástupce a podle potřeby také lékaře.

Ostatní:

-          Nedoporučuje se dětem nosit cenné předměty.

-          Paní vychovatelka za ztrátu nezodpovídá.

-          Každou ztrátu je nutno ihned nahlásit paní vychovatelce.