Projekty

Publicita - cíl č. 173 - Digitalizujeme školu.pdf (307588)

 

PROJEKT.pdf (185363)

 

Prezentacja działań w ramach projektu.docx (72186)

 

Projekt "SPOLEČNÉ POZNÁVÁNÍ ČESKO-POLSKÉHO PŘÍHRANIČÍ“

Registrační  číslo CZ.3.22/3.3.04/10.01703

Projekt realizován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013.Hlavním cílem projektu je obnovit historické vazby obyvatelstva na česko-polském pomezí, vytvořit nové příležitosti pro jejich rozvoj.
Obsahem projektu je uspořádání netradičních vzdělávacích aktivit dětí, které budou společně poznávat historické a jiné zajímavosti česko-polského příhraničí.
Tento projekt je realizován českou stranou, je zaměřen na historické pamětihodnosti českého příhraničí.
Smyslem projektu je navázat úzší spolupráci dětí místních základních škol - ZŠ Darkovice a ZŠ Rasczyce.
Formou společných zážitků, společné práce a nutnosti komunikace s dětmi hovořicími odlišným jazykem budou děti od raného věku v prostředí, ve kterém je běžná vzájemná česko-polská komunikace a setkávání se s poněkud odlišnými zvyklostmi.

Viz. Brozura_Darkovice_2010_small_2.pdf (5,8 MB)

 

PROJEKT UKONČEN___________________________________________________

Projekt "EU PENÍZE ŠKOLÁM "

Registrační číslo:CZ.1.07/1.4.00/21.1069

Název operačního programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Číslo a název globálního grantu:

CZ.1.07/1.4 – Zlepšení podmínek vzdělávávní v základních školách

Číslo  výzvy:

21

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK . IP- oblasti podpory 1.4. - units costs

Žadatel:

Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace

Název projektu:

ŠKOLA DARKOVICE

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.4.00/21.1069

 

 

 

 

ROZPOČET PROJEKTU

 

 

 

01

Klíčové aktivity

 

celkem

 

561 932,00

01.01

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

4 x

136 623,00

 

546 492,00

01.02

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

4 x

3 860,00

 

15 440,00

 

Datum založení žádosti: 14. září 2010

Datum finalizace: 21. září 2010

Doba trvání projektu - 30 měsíců

Ukončení projektu 31.5.2013

 

Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání  evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.

Školou byla vybrána klíčová aktivita Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tato oblast byla vybrána za účelem zlepšení materiálního vybavení, získání nových výukových materiálů a aplikaci technologií, které přispějí ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line  a podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků v různých oblastech vzdělávání.

ZŠ Darkovice zpracovala v rámci šablony III/2: 40 DUMů pro: 1. ročník, ČJ a MA - A1, B1- odevzdáno v 1. monitorovací zprávě 7/2011
zpracovala:  Mgr. Helena Kalusková, e-mail helena.kaluskova@seznam.cz /na vyžádání e-mailem/

ve 2. monitorovací zprávě 1/2012 - odevzdáno 60 DUMů pro: 3. - 5. ročník - JA - C1, C2,C3- zpracovala:

Mgr. Vlasta Plačková, e-mail vlasta.plackova@seznam.cz,/na vyžádání e-mailem/

40 DUMů pro 2. ročník ČJ - A2 a pro 3:-5. ročník - A3-5 - zpracovala:

Bc. Danuše Kupková,  e mail danuse.kupkova@email.cz,

Mgr. Květuše Michálková,  e-mail michalkovakveta@seznam.cz,

Mgr. Vlasta Plačková, email vlastaplackova@seznam.cz,

Mgr. Ivana Wilpertová, e-mail wilpertova@seznam.cz/ na vyžádání e-mailem/

Celkem odevzdáno - 140 DUMů, zbývá odevzdat 100 DUMů.

Ve 3. monitorovací zprávě 6/2012 odevzdáno 100 DUMů - MA - B2 - pro 2. ročník, MA B 3. - 5. - pro 3. - 5. třídu , PRV 1. - 3. pro 1.  3. třídu, PŘÍR A VLAST D4 - pro 4. třídu, PŘÍR A VLAST D 5 - pro 5. třídu.

Všechny výukové materiály je možno zájemcům zaslat e-mailem na vyžádání!

Názvy VM.pdf (20,9 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH A1.pdf (322,6 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH A2.pdf (88,6 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH A 3-5.pdf (96,9 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH B1.pdf (347,6 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH -C1.pdf (85,3 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH C2.pdf (86 kB)
ZÁZNAMOVÝ ARCH C3.pdf (77,1 kB)
ZÁZNAMOVÝ ARCH B2 .pdf (80,2 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH B3-5 .pdf (80,7 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH D 1-3 .pdf (51,6 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH D 4 .pdf (82,9 kB)

ZÁZNAMOVÝ ARCH D 5 .pdf (76,3 kB)

 

PROJEKT UKONČEN_______________________________________
Projekt "LET S GO, ANGLIČTINA HROU"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/02.0029

Název operačního programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo a název globálního grantu:

CZ.1.07/1.1.24 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v  Moravskoslezském kraji II

Číslo kola výzvy:

01

Vyhlašovatel (ZS):

Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Žadatel:

Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace

Název projektu:

LET S GO, ANGLIČTINA HROU

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.24/02.0029

 

Datum založení žádosti: 20. 9. 2012

Datum finalizace: 16. 10.2012

Datum zahájení : 1.7.2013 /předpokládané/

Datum ukončení projektu: 31.12.2014 /předpokládané/

Hlavním cílem projektu je zlepšení úrovně receptivních, produktivních a interaktivních dovedností žáků v jazyce anglickém, přispět ke zkvalitnění výuky a realizovat praktické vzdělávací akce doplňující vlastní vyučovací proces prostřednictvím konverzačních kurzů "Happy English" pro 1. a 2.třídu a "Hello Children" pro 3., 4. a 5.třídu. Obsah výuky v obou aktivitách navazuje na tematické učivo dané ŠVP ZŠ Darkovice.

 Další cíle:

- realizace dvou jazykových pobytových kurzů s rodilým mluvčím, které budou žáky více motivovat ke znalosti anglického jazyka, umožní žákům větší koncentraci na 1 předmět, přispějí rovněž ke zkvalitnění jazykových dovedností a stmelení kolektivu.

- tvorba vzdělávacího materiálu - pracovního sešitu "Happy English" v papírové i elektronické podobě pro žáky navštěvující kurz     "Happy English"

- Inovovat a modernizovat výuku jazyka anglického vytvořením 30 sad vzdělávacích materiálu umístěných v   e-learningovém prostředí Moodle pro žáky, navštěvující kurz "Hello Children" a pro ostatní žáky školy. 

- realizace vzdělávacích akcí pro pedagogy, kteří budou proškoleni v e-learningovém prostředí Moodle, který bude ve škole nově aplikován. Projekt přispěje k dosažení znalosti a dovednosti v oblasti zavádění ICT do výuky.

Podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí v Bruselu, 20.září 2012 se děti začínají učit cizí jazyky v Evropě ve stále ranějším věku. Většina žáků začíná ve věku 6-9 let. Angličtina je zdaleka nejvíce vyučovaným cizím jazykem téměř ve všech evropských zemích. Jazyková výuka usnadňuje komunikaci mezi národy a zeměmi.

ROZPOČET PROJEKTU

Veřejné celkem: 1 154 748,00

Procenta veřejné: 100,00

Strukturální fond: 981 535,80

Procenta strukturální: 85,00

Státní rozpočet: 173 212,20

Procenta SR: 15,0

V rámci projektu LET´S GO, ANGLIČTINA HROU jsou na ZŠ Darkovice vytvářeny a následně implementovány vzdělávací materiály (prezentace, pracovní listy, ověřovací testy) zaměřené na vzdělávání v anglickém jazyce. Tyto materiály budou umístěny do prostředí MOODLE (www.moodledarkovice.cz) a budou dostupné prostřednictvím internetu tak, aby se žáci mohli s nimi seznamovat v domácí přípravě. Nabyté vědomosti si pak otestují ve výuce anglického jazyka. 

 


________PROJEKT UKONČEN___________________________________

Registrační číslo: 1516/E     

 1. Název operačního programu:

  Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016.

  Žadatel:

  Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace

  Název projektu:

  ,,Náš ptačí orchestr aneb poznáváme ptáky našeho okolí“

  Registrační číslo:

   CZ. 1516/E

  Datum zahájení projektu:

  01.09.2015

  Datum ukončení projektu:

  31.07.2016

  Celkové plánované náklady / výdaje projektu

  Vyjádření poskytovatele

  Plánované uznatelné náklady / výdaje  (zaokrouhlené na celé stokoruny) 

  Požadovaná výše dotace      (zaokrouhlené na celé stokoruny)

  Přiznaná výše dotace

   (v Kč)

   (v Kč)

   (v Kč)

   

  a

  b

  c

  NEINVESTIČNÍ NÁKLADY / VÝDAJE CELKEM:

  36 000

  27 000

  27 000

  Podíl požadované dotace na plánovaných uznatelných nákladech/výdajích

  75,00%

  75,00%


___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Registrační číslo: CZ.07/1.1.00/56.0077

 

Název operačního programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:

7.1.1

Číslo OP:

OPCZ.1.07

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání 7.1

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs

Prioritní osa7.1

Žadatel:

Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace

Název projektu:

Výzva 56                 V 56    „Učím se rád“

Registrační číslo:

 CZ.1.07/1.1.00/56.0077

Datum zahájení projektu:

1.7.2015

Datum ukončení projektu:

31.12.2015

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Přehled financování

Celkové výdaje projektu:  442 499,00

Veřejné celkem:                442 499,00                               Procenta veřejné:           100,00

Strukturální fond:              376 124,15                               Procenta strukturální:       85,00

Státní rozpočet:                   66 374,85                               Procenta SR                      15,00

 

Kód

Název nákladu

Jednotka

Celkové náklady na klíčovou aktivitu

Počet šablon

Celková cena

 

 

 

 

 

 

  01.01

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

šablona

56 756,00

2,00

113 512,00

  01.02

Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

šablona

63 519,00

3,00

190 557,00

  01.03

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

šablona

138 430,00

1,00

138 430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo: CZ 07/1.1.00/57.0042

 

Projekt 57.docx (66347)

Projekt "Škola pro všechny" - docx (143966)

Projekt Škola pro všechny.docx (63752)

Projekt "Zabezpečení MŠ".docx (13011)

Projekt - Šablony I.docx (62862)

Projekt - Šablony II.docx (63960)

Projekt naučná stezka.docx (739987)

Rádi-v-lese-učíme-se.docx (47954)

Projekt - Šablony III..docx (64658)

Národní plán obnovy - doučování 1.1.2022-21.8.2022.pdf (174494)

Projekt - Šablony -Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Darkovice docx (64217)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů

- v rámci ekologické výchovy – V I T A

- projekt B E S I P – besedy s dopravními policisty, návštěvy dopravního hřiště, dopravní soutěže a hry
- zapojení do sítě M. R. K. E. V. – metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
- preventivní program – akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti sounáležitosti – besedy na téma toxikomanie, alkoholová závislost, šikana, drogy, apod.


Mezi pravidelné projekty školy patří:

- Jarní cvičení v přírodě – zaměření na ekologickou výchovu, rozvíjení přírodovědných znalostí, práce s kompasem, odhad, sport
- Velikonoční dílna – výrobky s velikonoční tématikou, velikonoční zvyky, tradice
- Vítání jara - pálení Morény - 21. března
- Den podle Ámose – jak by si to vše představoval….., jaká má být výuka, co by nemělo chybět…
- Den Země – Projekt „ZAČÍT U SEBE“ – začíná besedou se starostou obce, který žákům přibližuje podmínky týkající se životního prostředí v obci, je mu kladeno spousta dotazů, pak se žáci účastní úklidu v okolí obce a školy, uspořádají výstavku svých výtvarných prací s tématikou - ochrana životního prostředí.
- Den otevřených dveří – možnost nahlédnou a být účasten při výuce žáků, prohlídka školy, dětských výtvarných a školních prací, účast dětí MŠ ve vyučování v první třídě
- Rej čarodějnic – 30. duben – rej v maskách, soutěž o nejhezčí masku, hry, běh na koštěti,
- Požární ochrana očima dětí – výstavka dětských výtvarných prací s požární tématikou, beseda s požárníkem, exkurze v požární zbrojnici a ukázka požární techniky
- Den matek – žáci základní školy a mateřské školy vystupují s kulturním programem pro své nejmilejší – pro maminky, babičky. Za jejich péči a starostlivost je odmění vlastnoručně vyrobeným dárečkem a kytičkou.
- Olympijský čtyřboj o putovní pohár – žáci 3 okolních škol měří síly ve 4 disciplínách – vytrvalostní běh, běh na 50 m, trojskok z místa a hod kriketovým míčkem.
- Den dětí – spousta her, zábavy, dobré nálady
- Den na hrázi – akce uspořádána ve spolupráci se složkou hasičů a myslivců – žáci měří síly v orientačním běhu podle značek, plní úkoly z oblasti dopravní výchovy, zdravovědy, přírodovědy, matematických znalostí, sportovní výkonnosti, apod. Nejlepší jsou odměněni.
- Ukončení školního roku s táborákem, opékáním, diskotékou, spoustou her a zábavy za přítomnosti rodičů, obyvatel obce
- Podzimní cvičení v přírodě – zaměření na ekologickou a enviromentální výchovu
- Mikulášská besídka – kulturní vystoupení žáků základní školy a mateřské školy, výstavka dětských prací
- Maškarní rej – dětský maškarní ples – hry, zábava, soutěže, tanec, dětská tombola.
- Vánoční besídka – třídní akce – zpívání, recitace, koledy, tanec, hry, zábava, vánoční tradice,
- Den Slabikáře – loučení se se Slabikářem – už jsme čtenáři, co dokážeme, co umíme přečíst, k čemu je nám čtení, jak nás obohacuje, v čem je přínos, máme výsledky…..
- Plavecký výcvik – každoroční výcvik v plavání 1. – 5. ročníku
- Školní výlet – každoroční výlet celé školy po krásách naší vlasti
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu, respektování druhých, učení se pro život.

foto na stránkách: www.darkovice.cz

________________________________________________________________________________

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0037

 CELOROČNÍM PROJEKTU PROBÍHAJÍCÍM V MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

 

NÁZEV PROJEKTU:  „Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezkého kraje“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

CÍL PROJEKTU: hl. cílem je poskytnout učitelům a vedoucím pracovním MŠ metody a přístupy rozvoje polytechnického vnímání ve výuce a výchově dětí, které jsou zároveň v jejich prostředí snadno využitelné.

Účelem dotace je:

a)  vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností (dále jen „stavebnice“),

b)  vybavení nebo obnova vybavení tříd mateřských škol nebo technických dílen základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním materiálem),

c)   zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu, včetně motivace žáků k technickému vzdělávání,

d)           vzdělávání dětí a žáků v science center (tj. středisko neformálního vzdělávání, které se primárně zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a techniky; nejedná se přitom o klasickou vzdělávací instituci, důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení formou her a samostatného objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti), a to formou úhrady vstupného do science center

ÚČASTNICE PROJEKTU: Božena Vitásková, Bc. Jiřina Smolková, Bc. Jana Vitásková, Bc. Eva Plačková

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 1. Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol – dvoudenní školící aktivity proběhly během měsíců září – říjen 2014 – první seznámení s využíváním stavebnice Lego v mateřské škole
 2. Tuzemská a zahraniční stáž vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol – pětidenní výjezd Dánsko – Legoland, termín neupřesněn
 3. Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol – 2x dvoudenní výjezdní aktivity

 

OBSAH PROJEKTU: projekt obsahuje dva vzdělávací programy

 1. „Rozvoj týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí“ - 16 hodin teorie – dvoudenní výjezd v zařízení Hotel Helios - Jeseníky během víkendu 24. -25.1.2015

Témata:

 1. Metody budování týmu – týmová spolupráce
 2. Komunikace v týmu
 3. Efektivní vedení týmu

Účastníci akce absolvují sérii aktivit a úkolů zaměřených na nastavení spolupráce, vedení týmu, řešení problémových a netradičních situací mezi kolegy v rámci týmu, ale také s týmem dětí apod.

 1. „Rané technické vzdělávání za pomocí stavebnicových systémů“ – 16 hodin teorie - dvoudenní výjezd v zařízení Hotel Helios - Jeseníky během víkendu  7. -8.2.2015.

 Následně budou probíhat 8 x 2 h přímo v MŠ praktické aktivity se stavebnicí Lego za přítomnosti kvalifikovaného lektora.

Témata:

 1. Základní informace o aplikaci stavebnicových systémů do výuky v MŠ
 2. Konstruování a edukační aktivity

Tento program naučí pedagogy v MŠ efektivně zapojovat stavebnici Lego do výuky, ukáže jim nástroje a možnosti využití při naplňování cílů vzdělávacího procesu v souladu s ŠVP PV,  možnosti zakomponování jeho témat do běžné předškolní výuky v MŠ, ukáže jim, že stavebnice Lego není jen hračkou, kterou mají děti k dispozici ke hře v rámci své třídy, ale vzdělávací pomůckou, která je připraví formou hry na reálný život.

letacek lego A3 print-1.pdf (2432463)