Informace o nás

identifikátor zařízení 600142701
IČO 75027437
datová schránka xd7mck6
bankovní spojení ZŠ
bankovní spojení ŠJ
00000-1850392359/0800
20036-1850392359/0800
právní forma příspěvková organizace
statutární orgán Mgr. Helena Kalusková, ředitelka
   
adresa

Základní škola a mateřská škola Darkovice
příspěvková organizace

U Kluziště 381/8
747 17 Darkovice

součásti organizace Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna při ZŠ
Výdejna stravy MŠ
 
zřizovatel Obec Darkovice

 

Kontakty pro spojení s vedením školy:

597589122, 603581961

e-mail: reditelka@zs.darkovice.cz

Kontakty pro spojení s třídnín učitelem:

Pozice

Jméno

tel.

 

Statutární orgán - ředitelka školy

Mgr. Helena Kalusková

reditelka@zs.darkovice.cz

skola@zs.darkovice.cz

597589122 

603581961

 

Vedoucí učitelka MŠ

Bc. Gabriela Kolenková
kolenkova@ms.darkovice.cz

597589107

 

 
 
       
učitelka ZŠ


učitelka ZŠ 

učitelka ZŠ
                      
 
Mgr. Vlasta Ratajová 
ratajova@zs.darkovice.cz

Mgr. Michaela Křížáková         
krizakova@zs.darkovice.cz
od 3.1.2024 zástup za MD - Monika Tomšů


Mgr. Vlasta Plačková                    plackova@zs.darkovice.cz


 
 
učitelka ZŠ

                                   

Mgr. Kateřina Vilčová                       

vilcova@zs.darkovice.cz

         
učitelka ZŠ Mgr. Danuše Kupková           
kupkova@zs.darkovice.cz             
     
                                                                                                        
učitelka MŠ
 
Bc. Jiřina Honusová
honusova@ms.darkovice.cz
     
vedoucí učitelka MŠ Bc. Gabriela Kolenková
kolenkova@ms.darkovice.cz
     
učitelka MŠ


učitelka MŠ                        

vychovatelka ve ŠD                                
asistent pedagoga v ZŠ

asistent pedagoga
v ZŠ                           vychovatelka ŠD

školní asistent
v ZŠ a v MŠ
 
Bc. Jana Lazarová
lazarova@ms.darkovice.cz
 
Iveta Řeháková                          
rehakova@ms.darkovice.cz

Veronika Poštulková/zkrácený               úvazek/
druzina@zs.darkovice.cz

Lucie Ricková, DiS. /zkrácený úvazek/
rickova@zs.darkovice.cz

 


Natálie Dušková, DiS.                  
     
speciální pedagog   Mgr. Martina Cisovská
martina.cisovska1@gmail.cz
   


vychovatelka ŠDvedoucí ŠJ


kuchařka                     

 

Veronika Poštulková

druzina@zs.darkovice.cz

Lucie Ricková, DiS.

rickova@zs.darkovice.cz

                               

Jindřiška Otteová

                     

jidelna@zs.darkovice.cz

Růžena Kozáková ,

Nikol Zvonková
597589122
597589965
731283939 
   
školnice ZŠ Blanka Bujochová    

 

 
školnice MŠ

uklizečka MŠ                
Karin Kočí
Věra Fojtíková                
     
uklizečka ZŠ Marcela Kudělková              
výdej stravy MŠ Karin Kočí      
         
obsluha plynového kotle MŠ Karin Kočí      

Informace o škole

Současnost

1.9.2016 byla otevřena a zahájen provoz v nové Základní škole, která byla vybudována během jednoho roku a její výstavba spolufinancována z IROP Moravskolezského kraje.


Od roku 1990 mohly školy v České republice dle zákona 564/1990 Sb., žádat o udělení právní subjektivity. Do jisté míry to je zlomový bod a lze říci, že jedna z nejpodstatnějších změn v polistopadové transformaci školství.

Právní subjektivitu umožňuje školám svobodněji se rozhodovat, ale také na ně klade vysoké nároky, zejména pak na ředitele. Zákon č. 284/2002 sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ukládá v § 24 odst. 4 - obci nebo kraji, který je zřizovatelem školy, která nemá právní subjektivitu - zajistit změnu oprávní formy do 1.1.2003

Zastupitelstvo obce Darkovice na základě usnesení č. 9/2002 ze dne 3.10.2002 vydává zřizovací listinu:

Základní škola Darkovice, okres Opava, příspěvková organizace

sídlo organizace: U Kluziště 381/8, 747 17 Darkovice
IČO: 75027437
Od 1.1.2005 se mění název zařízení: Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
právní forma: příspěvková organizace
součástí organizace:

  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní jídelna v ZŠ
  • výdejna stravy v MŠ

ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková
zřizovatel: Obec Darkovice
právní forma: Obec
adresa: Dlouhá 112/47, 747 17 Darkovice
IČO: 00635456

 

Základní informace


Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace - 1 .- 5. ročník (kapacita 100 žáků)
školní rok 2023/2024– 5 tříd

třídní učitelé:

1.třída – 15 žáků – vyučuje Mgr. Kateřina Vilčovvá
2.třída - 16 žáků – vyučuje Mgr. Vlasta Plačková

3. třída - 17 žáků - vyučuje Mgr. Vlasta Ratajová

4.třída – 15 žáků – vyučuje Mgr. Danuše Kupková, AP - Veronika Poštulková

5.třída – 16 žáků – vyučuje Mgr. Michaela Křížáková, AP - Lucie Ricková
od 3.1.2024 - zástup za MD - p. učitelka Monika Tomšů

Mgr. Helena Kalusková - ředitelka školy

asistent pedagoga v 5. třídě - Lucie Ricková, DiS. - zkrácený úvazek,

asistent pedagoga ve 4. třídě - Veronika Poštulková - zkrácený úvazek

školní asistent v ZŠ /šablony III/ - Natálie Dušková, DiS. - zkrácený úvazek

speciální pedagog v ZŠ - Mgr. Martina Cisovská - úvazek - 0,2 - úterý

---
celkem - 79 žáků
 

školní družina - 2 oddělení (kapacita 50 žáků)
1 oddělení -   žáků - Veronika Poštulková - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

2. oddělení -  žáků - Lucie Ricková - vychovatelka školní družiny - zkrácený úvazek

 

školní jídelna při ZŠ ( kapacita 120 )

Jindřiška Otteová - vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

Růžena Kozáková - kuchařka

Nikol Zvonková - kuchařka

Správní zaměstnanci:

Blanka Bujochová - školnice v ZŠ
Marcela Kudělková - uklízečka v ZŠ /zkrácený úvazek/

Mateřská škola: (kapacita 56 dětí)
2 třídy– 56 dětí /1. třída - 28 dětí, 2. třída - 24 dětí /z toho 3 dvouleté děti, od 1.1.2024- 27 dětí, od 8.2.2024 - 28 dětí/

MŠ udělena vyjímka z počtu žáků na třídu pro školní rok 2023/2024 zřizovatelem školy

vedoucí učitelka – Bc. Gabriela Kolenková
učitelka – Iveta Řeháková
učitelka – Bc. Jiřina Honusová

učitelka – Bc. Jana Lazarová

školní asistent v MŠ /šablonyIII/ -Natálie Dušková

 


Správní zaměstnanci:
Karin Kočí – školnice v MŠ /zkrácený úvazek/
Karin Kočí – výdej stravy v MŠ /zkrácený úvazek/

Věra Fojtíková - uklízečka v MŠ /zkrácený úvazek/

Nepovinný předmět v ZŠ - výuka náboženství - 3 skupiny
pondělí - vyučuje Mgr.,Bc. David Powiesník


Nápravy poruch učení –Mgr. Danuše Kupková

Vyučování 1.- 5. ročníku – Školní vzdělávací program – „Škola pro život – škola pro všechny"
Škola má vypracován svůj vlastní školní vzdělávací program. Chce otevřít školu všem.........
Hlavním cílem programu je především u dětí rozvíjet dovednosti a postoje potřebné pro běžný lidský život, jako jsou například dovednosti efektivně komunikovat a spolupracovat, dovednosti informace vyhledávat, porovnávat, třídit, různě je kombinovat, vhodně je používat v různých souvislostech, apod. Na samotných učitelích pak je, jaké konkrétní "učivo" k rozvoji klíčových životních kompetencí použije. Učivo tedy se stává prostředkem, nikoliv cílem školního bádání a objevování. Se školním vzdělávacím programem přichází promyšlenější vzdělávání efektivnějšími metodami.

K výuce jsou využívány učebnice nakladatelství:

  • Alter
  • Nová škola
  • Fortuna
  • SPN, atd.

Školní jídelna byla z důvodu rekonstrukce MŠ zrušena k 30.6.2005, od 1.9.2005 dovoz stravy do MŠ a ZŠ  od 1.9.2007 ze ŠJ při ZŠ Hornická Hlučín, od 1.9.2016 zahájen provoz ve ŠJ při ZŠ Darkovice
Ve školní jídelně se stravuje:
- V MŠ - 55 strávníků
- V ZŠ - 79 strávníků

Při ZŠ pracuje od 1.9.2005 školská rada ve složení 6 členů /2 - zástupci obce, 2 - zástupci rodičů, 2 - zástupci školy/
1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
Po 3-letém období - nové volby - od 1.9.2008, další  3-leté období - volby 29.6.2011, další 3-leté období -volby 1.9.2014, další 3-leté období -volby 1.9.2017

Po  3-letém období - nové volby - od 1.9. 2020, po 3-letém období - nové volby od 1.9.2023

  školská rada ve složení:
zástupci obce:
- Mgr. Petr Křížák
- Mgr. Milan Kalvar
zástupci rodičů:
- MUDr. Karla Nováková
- Dagmar Janyšková
zástupci učitelů:
- Mgr. Vlasta Plačková
- Mgr. Danuše Kupková