ŠVP

Roční plán pro 4.ročník-ŠVP

1.období září – říjen

Oblast

předmět

Očekávané výstupy  Žák:

Učivo

Průřezová

témata

 Oblast - Jazyk a jazyková komunikace

Předmět – český jazyk a literatura

Čj – odlišuje větu jednoduchou od souvětí

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

 

 

 

 

 

- opakování, věta, souvětí

- význam slov, slova s citovým zabarvením

- slova spisovná, nespisovná

 

 

 

Sloh: vypravování (Fantastické prázdniny)

 

Čt -čte s porozuměním náročné texty potichu i nahlas

- společná doplňková četba

- recitace, seznámení s osobností básníka

- reprodukce obsahu

 

Čj – určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

- opakování o slovních druzích

- slabika, hláska, písmeno, abeceda

 

 

Sloh: členění textu (Pravdivá příhoda z trpaslicka)

 

PS

- stručný zápis z učebního textu

 

Čj- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

- stavba slov, předpony od-, nad-, pod-, před-

- předpona vz-, roz-, bez-

a předložka bez

 

 

Ps – posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

- písemná forma společenského styku

- psaní adresy

 

 

Čt – při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

 

- recitace, jednoduché pojmenování

- plynulé čtení se správným přízvukem

- verš, próza, rytmus básně

- hodnocení postav literárního díla

- individuální doplňková četba

 

 

Čj – píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

- předpony  ob- , v -, vy-/vý-

- vyjmenovaná slova

 

Sloh:  Adresa

 

2.období listopad – prosinec (leden)

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Jazyk a jazyková komunikace

Předmět – český jazyk a literatura

Čj -píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

- vyjmenovaná slova, procvičování

 

Sloh: - popis osoby (Umíte pozorovat?

- popis věcí a děje

 

 

Ps -  sestaví osnovu, s dodržením časové posloupnosti

- popis místnosti, činnosti

 

Čt --čte s porozuměním náročné texty potichu

i nahlas

- plynulé čtení se správným přízvukem, hodnocení postav

- tiché uvědomělé čtení

- recitace básně

 

Čj -  sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

- slovní druhy opakování

- slovesa (infinitiv)

- slovesa zvratná

- jednoduché a složené tvary sloves

 

Sloh: - vypravování podle obrázkové osnovy (Nehoda)

- popis činnosti (Herbář)

 

Čt – volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

- správné, plynulé čtení

- hodnocení ilustrace k básni

- uvědomělé tiché čtení

- reprodukce obsahu textu

- hrdinové televizních pořadů

- individuální doplňková četba

 

Ps – posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

- popis postupu děj

- jednoduchá objednávka, přihláška

 

 

Čj – vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

- slovesa, časování sloves, čas minulý, přítomný a budoucí, procvičování

- podstatná jména opakování

- skloňování pod. jmen rodu středního (vzor – moře)

 

Sloh: rozhovor (Telefonní rozhovor)

 

3.období únor -  březen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Jazyk a jazyková komunikace

Předmět – český jazyk a literatura

Čj - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

- skloňování pod. jmen rodu středního (vzor – město, moře, kuře, stavení))

 

Sloh: Oznámení

 

Ps -  – posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

- písemná forma společenského styku – oznámení, blahopřání

 

Čt – rozlišuje různé typy uměleckých textů

- povídka jako literární útvar

- plynulé čtení se správným přízvukem

- pověst jako literární útvar, znaky, hlavní postavy, děj

- rozhlasové pořady

 

Čj – zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

- procvičování

- skloňování pod. jmen rodu ženského (vzor – žena, růže, píseň, kost)

- opakování, procvičování

 

Sloh: Blahopřání

 

Čt - rozlišuje různé typy uměleckých textů

- pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků

- uvědomělé tiché čtení

- reprodukce textu

- správný přízvuk

- pověst jako literární útvar, znaky, hlavní postavy, děj

- individuální doplňková četba

 

 

Čj - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

- skloňování pod. jmen rodu mužského (vzor – pán, hrad)

 

4.období duben – květen (červen)

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Jazyk a jazyková komunikace

Předmět – český jazyk a literatura

Čj - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

- skloňování podstatných jmen rodu mužského (vzor – muž, stroj)

- skloňování pod. jmen – procvičování

- shrnutí o podstatných jménech

 

Sloh: obohacování textu (Psí vycházka)

 

Ps -  posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

- písemné vyjádření vzkazu, informace

 

Čt - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

- rytmus básně

- lyrika v próze

- recitace básně

- plynulé čtení se správným přízvukem

 

Čj – vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

- odlišuje větu jednoduchou od souvětí

- stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice

- shoda přísudku s podmětem

- souvětí, procvičování, opakování učiva

 

Sloh: stručnost vyjadřování(zpráva SMS,

E-mail)

 

Ps - sestaví osnovu, s dodržením časové posloupnosti

- formální úprava dopisu, účelnost, úhlednost

 

Čt – vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

- seznámení s autorkou pohádek a povídek  pro děti

- reprodukce obsahu textu

- individuální doplňková četba

 

         

Roční plán pro 4.ročník-ŠVP

 

1.období září – říjen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast – Matematika a její aplikace

Předmět - matematika

- využívá při pamětném

i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání

- opakování – osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

 

G: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, různoběžky

 

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

- využívá při pamětném

i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání

- opakování, procvičování učiva

- písemné násobení

 

G: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky

 

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

- sestrojí kolmice

- písemné dělení jednociferným dělitelem, práce s diagramy

 

G: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, přímky kolmé

 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

- sestrojí kolmice

- písemné dělení, užití ve slovních úlohách

- čísla do 10 000

- porovnávání čísel, číselná osa

 

G: Rýsování kolmic

 

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

- sestrojí kolmice

- sčítání a odčítání v oboru do 10 000 zpaměti

 

G: Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem

 

2.období listopad – prosinec (leden)

 

Oblast

Předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast – Matematika a její aplikace

Předmět -matematika

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady

- sestrojí rovnoběžky

- zaokrouhlování čísel

- písemné sčítání a odčítání

 

G: Rýsování rovnoběžek

 

- využívá při pamětném  počítání komutativnost

a asociativnost sčítání

- pamětné násobení

 

G: Rýsování rovnoběžek procházející daným bodem

 

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

- narýsuje základní rovinný útvar (trojúhelník)

- písemné násobení a dělení

- procvičování v reálných situacích, ceny zboží, nakupujeme

 

G: Kolmé a rovnoběžné přímky, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

 

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

 

- čísla větší než 10 000

- porovnávání

a zaokrouhlování čísel

 

G: Rovnoběžky, kolmice

 

- narýsuje a znázorní základní rovinný útvar  (čtverec, obdélník), užívá jednoduché konstrukce

- vyhledává, sbírá a třídí data

- pamětné a písemné sčítání

- pamětné násobení a dělení (člověk poznává svět, letopočty v realitě)

 

G: Obdélník, čtverec

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- znázorní základní rovinný útvar (kruh, kružnice)

- pamětné násobení a dělení, tabulky, diagram

- algoritmus písemného násobení dvojciferným číslem

 

G: Kružnice, kruh, rýsujeme trojúhelník

 

 

3.období únor - březen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast – Matematika a její aplikace

Předmět - matematika

- provádí písemné početní operace

- násobení dvojciferným číslem

 

G: Trojúhelníková nerovnost

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- čteme v jízdních řádech

- přímá úměrnost

- jednotky délky, hmotnosti

 

G: Obvod trojúhelníku, rýsujeme obdélník a čtverec

 

- určí osu souměrnosti útvaru překládání papíru

- jednotky objemu, času

- procvičování učiva

 

G: Útvary souměrné podle osy, obvod obdélníku. Obvod čtverce

 

- narýsuje a znázorní základní rovinný útvar  (čtverec, obdélník),

- obor do milionu

- početní výkony s přirozenými čísly

 

G: Obdélník, čtverec. Rovnoběžníky

 

4.období duben – květen (červen)

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast – Matematika a její aplikace

Předmět - matematika

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- zlomky – názorné zavedení

- práce s letopočty

- přímá úměrnost – tabulky, grafy

 

G: Rýsujeme rovnoběžky

 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

 

- tabulky, grafy, řešíme slovní úlohy

- procvičování učiva

- nerovnice

 

G: Obsah obdélníku, čtverce

 

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti

- početní výkony v oboru přirozených čísel

- procvičování, užití jednotek času

 

G: Jednotky obsahu ve čtvercové síti

 

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníků sečtením délek jeho stran

- průměr, čteme údaje z diagramu

- sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

 

G: Grafický součet úseček, grafický násobek úseček

 

- provádí pamětné i písemné početní operace v oboru přirozených čísel

- počítáme a hrajeme si s kalkulačkou

- opakování učiva

 

G: opakování učiva

 

 

Roční plán pro 4.ročník-ŠVP

 

1.období září – říjen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět – přírodověda

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody

- v lese – vycházka, stromy jehličnaté, listnaté

- pozorování v přírodě

- lesní podrost

Environmentální výchova – vnímání vztahů člověka k přírodě

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody

- ptáci a savci žijící v lese

- plazi, obojživelníci, hmyz žijící v lese

- shrnutí, kalendář přírody, samostatná práce

 

Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí

- objevuje princip rovnováhy přírody

- přírodní společenstva na podzim

- u lidských obydlí - vycházka

 

 

2.období listopad – prosinec (leden)

 

Oblast

Předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět - přírodověda

- třídí organizmy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče, atlasy

- u lidských obydlí – rostliny

- u lidských obydlí – živočichové

- hospodářská, domácí zvířata – kočka, pes

- shrnutí, kalendář přírody, samostatná práce

 

 

Environmentální výchova – základní podmínky života

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky

- měření vlastností látek

- magnetická síla, kompas

- přírodní společenstva v zimě

- vlastnosti vzduchu

- vlastnosti vody (trojí skupenství)

 

3.období únor - březen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět - přírodověda

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

- vysvětli na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období

 

- vlastnosti hornin, nerostů

- půda, vlastnosti půdy

- Slunce, Země, střídání dne a noci

- střídání ročních dob

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody

- shrnutí, kalendář přírody, samostatná práce

- přírodní společenstva na jaře

- na poli - vycházka

 

4.období duben – květen (červen)

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět - přírodověda

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů

- polní plodiny, plevel, křoviny

- živočichové žijící na polích

- na louce – vycházky

- trávy, luční květiny

 

 

Environmentální výchova - ekosystémy

- třídí organizmy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče, atlasy

- živočichové žijící na louce

- ve vodě a jejím okolí – vycházka

- živočichové žijící u vody

 

Environmentální výchova – vnímání vztahů člověka k přírodě

- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole mezi chlapci a dívkami, v rodině

- mezilidské vztahy, pravidla slušného chování

 

 

Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj – poznávání lidí

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou, a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

- lidská práva a práva dítěte

Výchova demokratického občana – principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce

- přírodní společenstva v létě

 -ekologie, životní prostředí

- souhrné opakování

- základní globální problémy

 

 

 

Environmentální výchova – vnímání vztahů člověka k přírodě

 

Roční plán pro 4.ročník-ŠVP

 

1.období září – říjen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět – vlastivěda

- pracuje s časovými údaji a využívá údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

- nejstarší osídlení naší vlasti

- Slované – způsob života

- Velkomoravská říše – počátky křesťanství

 

- využívá archivů, knihoven jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

- Konstantin a Metoděj

- v dobách přemyslovských knížat

- Staré pověsti české

- kníže Václav a Boleslav

 

- zdůvodni základní význam movitých kulturních památek

- Slavníkovci a Svatý Vojtěch

- Oldřich a Božena, Břetislav a Jitky

- Kosmova kronika

 

 

2.období listopad – prosinec (leden)

 

Oblast

Předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět - vlastivěda

- využívá archivů, knihoven jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

- za vlády přemyslovských králů

- Anežka Česká, Král železný a zlatý

 -poslední Přemyslovci

- Lucemburkové na českém trůně

- král Jan a Eliška Přemyslovna, Karel IV.

 

- pracuje s časovými údaji a využívá k zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

- život ve středověku

- Jan Hus a jeho doba

- Husitské války

- život po husitských válkách

- země bez krále

 

3.období únor - březen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět - vlastivěda

- využívá archivů, knihoven jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

- král Jiří z Poděbrad

- Jagellonci na českém trůně

- na počátku vlády Habsburků

- císař Rudolf II.

 -české povstání proti Habsburkům

- třicetiletá válka a život po ní

 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

- J. A. Komenský

- císařovna Marie Terezie a císař Josef II.

- ČR – její poloha v Evropě

- naše vlast – parlament, zákony, symboly

- památná místa v ČR

- práce s mapou, glóbus

 

 

- rozlišuje základní formy vlastnictví, používá peníze v běžných situacích

- základní formy vlastnictví

- peníze a jejich používání

 

 

4.období duben – květen (červen)

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast - Člověk a jeho svět

Předmět - vlastivěda

- vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky

- nadmořská výšky, značky, využití map

- poloha ČR – sousední státy, historické země

- povrh ČR

 

 

 

- vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo ČR

- části řeky, povodí, úmoří, řeky, jezera

- města – vznik, vývoj, památky

- počasí, podnebí

- půdy a zemědělství

- nerostné bohatství a průmysl

 

- vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody

- životní prostředí, ochrana přírody, chráněné oblasti

- náš region – památky, průmysl, tradice, rekreační oblasti

- shrnutí učiva

 

Roční plán pro 4.ročník-ŠVP

 

1. – 4. období září – červen

 

Oblast

předmět

Očekávané výstupy

Žák:

Učivo

Průřezová

témata

Oblast – Umění a kultura

Předmět- výtvarná výchova

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.

- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – osobnostní rozvoj - kreativita

Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání dalšími smysly. Uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě.

- reflexe a vztah zrakového vnímání ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťo